Latvian | Russian
   
SPSS ilustrēta apmācība
Literatūra par SPSS
Lejupielādēt SPSS

PSPP

LimeSurvey survey application

Nepieciešamais fails:
 

Statistiskā datu apstrāde

Profesionāla statistiskā datu apstrāde pētījumiem medicīnā un citās nozarēs
 • Aprakstošā / deskriptīvā statistika
  • Kopsavilkuma tabulas un/vai grafiki (stabiņu (column), apļa (pie) vai joslu (stacked bar));
  • Vidējais Aritmētiskais (Mean);
  • Mediāna (Median);
  • Standartnovirze (Standard Deviation);
  • Standartkļūda (Standard Error);
  • Ticamības / Reprezentācijas intervāls (Confidence Interval, CI) u.c.

 • Secinošā statistika
  • Atšķirību analīze
   • Parametriskās metodes;
    • T-tests divu neatkarīgu izlasu vidējo salīdzināšanai (Stjūdenta tests);
    • T-tests divu atkarīgu izlasu vidējo salīdzināšanai (Pāru t-tests);
    • Dispersijas analīze (One-Way ANOVA, MANOVA, ANCOVA);
   • Neparametriskās metodes;
    • Hī-kvadrāta tests (Chi-Square Test);
    • Manna-Vitnija U-tests (Mann-Whitney U-test);
    • Kruskala-Valisa H-tests (Kruskal-Wallis H-test);
    • Wilkoksona rangu zīmju tests (Wilcoxon Signed Ranks Test);
    • Maknemāra tests (McNemar test);
    • Frīdmana tests (Friedman test) u.c.;
  • Saistību (sakarību) noteikšana
   • Korelācijas analīze;
    • Pīrsona korelācijas tests;
    • Spīrmena rangu korelācijas tests;
    • Koeficients φ (fī) bināro datu salīdzināšanai;
   • Regresijas analīze;
    • Lineārā regresija;
    • Binārā loģistiskā regresija;
    • Multinominālā loģistiskā regresija;
    • Nelineārā pāru regresija;
    • Kategoriskā regresija u.c.
  • Klasifikāciju analīze
   • Faktoranalīze;
   • Klasteranalīze;
    • Hierarhiskā klasteranalīze (Hierarchical Cluster Analysis);
    • K-vidējo klasteranalīze (K-Means Cluster Analysis);
    • Divpakāpju klasteranalīze (TwoStep Cluster Analysis).
   • Diskriminantanalīze;
  • Atbilstības analīze (пригодности)
   • Skalas saskaņotības koeficients (Kronbaha Alfa)

 • Dzīvildzes analīze
  • Aktuāru metode (Acturial method)
  • Kaplana-Meijera metode (Kaplan-Meier)
  • Koksa regresija (Cox regression)

 • Riska novērtējums analītiskos pētījumos epidemioloģijā
  • Relatīvais risks / Riska attiecība (Relative Risk / Risk Ratio)
  • Absolūtais risks (Absolute Risk)
  • Atributējamais risks (Attributable Risk)
  • Izredžu / Krusteniskā attiecība (Odds Ratio)Top.LV Latvijas Reitingi e-TIRGUS.LV on-line.lv Izglītība Education Яндекс.Метрика
Klienti

Roche

TNS Latvija

Latvijas Pilsoniskā alianse

LU FSI

Sendigo

Prime Mail

Valodu mācību centrs
Lapas karte
www.citariga.lv || www.limesurvey.ru || www.exsobalt.lv